แผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextiles)

แผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextiles)

                                                                                             

Geotextile คือ แผ่นใยสังเคราะห์ที่น้ำสามารถซึมผ่านได้ ซึ่งใช้ในงานดิน มีขีดความสามารถในการแยกส่วนดิน กรอง เสริมความแข็งแรง ป้องกันผิวดิน หรือช่วยระบายน้ำ โดยทั่วไป Geotextile ทำมาจากโพลิโพรไพลีน (Polypropylene) หรือ โพลิเอสเตอร์ (Polyester) Geotextile จะถูกผลิตใน 3 รูปแบบ คือ การทอ(มีลักษณะคล้ายกระสอบ) การถลุงด้วยเข็ม (มีลักษณะคล้ายผ้าสักหลาด) และการใช้ความร้อนประสาน (มีลักษณะคล้ายผ้าสักหลาดรีดเรียบ) เมื่อมีการนำ Geotextile มาใช้กันอย่างแพร่หลาย Geotextile ได้ถูกดัดแปลงเป็นแผ่นเจาะรู (Geogrid) และ แผ่นตะแกรง (Mesh) ซึ่งเรียกว่า แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน (Geosynthetic) มีหลายชนิดที่ผลิตขึ้นเพื่อให้คุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับงานดินและงานสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันนี้ Geotextile ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในงานถนน สนามบิน ทางรถไฟ เขื่อนดิน กำแพงกันดิน อ่างเก็บน้ำ คลอง การถมดิน ชายฝั่งทะเล โดยทั่วไปแล้ว Geotextile จะเสริมผิวหน้าดินให้มีขีดความสามารถในการรับแรงดึงได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ดินมีความแข็งแรงมากขึ้น

 

Geotextile(แผ่นใยสังเคราะห์) จัดเป็นสิ่งทอสังเคราะห์ (Textile) มีลักษณะเป็นแผ่นใยสังเคราะห์ผืนใหญ่น้้าหนักเบา ทำให้เป็นผืนโดยการนำเส้นใยมาผลิตโดยตรง ไม่ต้องผ่านการทำให้เป็นเส้นด้ายก่อน เส้นใยสามารถยึดติดกันและทำให้แข็งแรงด้วยกระบวนการเชิงกล กระบวนการทางเคมี และ/หรือกระบวนการทางความร้อน เส้นใยที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเส้นใยประดิษฐ์ เช่น พอลิเอสเตอร์ พอลิโพรพิลีน เป็นต้น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์แผ่นวัสดุใยสังเคราะห์แบบถักทอ (Woven) และไม่ถักทอ (Non-Woven) ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในงานด้านอุตสาหกรรม ด้านสถาปัตยกรรมงานสวน ด้านวิศวกรรมโยธางานควบคุมการกัดเซาะ ด้านระบายน้ำ งานเสถียรภาพของดินและงานเก็บกักของเสีย และแบ่งออกเป็นหลายชนิดตามแต่คุณลักษณะของการนำไปใช้งาน

ในการป้องกันลาดดิน เดิมทีนั้นการเสริมความแข็งแรงของดินมักจะใช้วิธี Soil-nailing ตามที่ได้นำเสนอในฉบับที่แล้ว Geotextile เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ถูกนำมาใช้แทน ซึ่งมีราคาถูกกว่า และในขณะเดียวกัน ผิวหน้าดินสามารถปลูกพืช เพื่อเพิ่มความสวยงามได้ แทนที่จะเห็นเป็น Shortcrete ในการทำถนนและลานจอดรถหากดินเดิมเป็นชั้นดินเหนียว เราอาจใช้ Geotextile เพื่อแยกชั้นดินทำให้ดินคงตัว และเสริมความแข็งแรงของชั้นดินได้ ทำให้ลดงบประมาณ และเพิ่มอายุการใช้งานได้ Geotextile จะใช้ระหว่างชั้นหินคลุกกับชั้นลูกรัง เพื่อยืดอายุการใช้งาน และในระหว่างชั้นลูกรัง อาจจะใช้ Geotextile เพื่อเสริมความแข็งแรง ทำให้ชั้นลูกรังบางลงได้

                   

 

แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ (Geotextiles Non Wowen Type) 
ผลิตจากเส้นใยโพลีพร็อพพีลีน มีความยาวของเส้นใยที่ต่อเนื่องและใส่สารป้องกันแสงแดด เพื่อป้องกันการเสียหายจากแสง UV ในขั้นตอนการนำไปใช้งาน อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูงควบคู่ไปกับการซึมผ่านของน้ำที่ดี ควบคู่ไปกับการกรองที่มีประสิทธิภาพสูงใช้สำหรับเป็นวัสดุแยกชั้นดิน กรองดิน และเพิ่มสเถียรภาพให้กับชั้นดินอ่อน เหมาะสำหรับงานดังต่อไปนี้

1. งานถนนที่มีผิวทางและไม่มีผิวทาง หรือชั้นดินเพิ่มสเถียรภาพ (Platform)
2. งานถมพื้นที่หนองน้ำเดิมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
3. งานลานกองเก็บวัสดุหรือวางตู้สินค้า
4. งานก่อสร้างรางรถไฟและงานระบบระบายน้ำข้างทางหรือใต้ชั้นทาง
5. งานก่อสร้างจัดสวนบนหลังคาและงานภูมิสถาปัตย์

 


Geotextiles (แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน) สามารถรับแรงได้ดี มีความแข็งแรงทนต่อแรงดึงและการฉีกขาด การใช้แผ่นใยสังเคราะห์ปูรองก่อนการติดตั้ง HDPE กรณีที่งานดินมีหินปะปนเพื่อป้องกันการฉีกขาดของ HDPE อีกทั้งยังทำให้อายุการใช้งานของ HDPE มีระยะเวลาการใช้งานนานขึ้นและช่วยในการป้องกันการพังทลายของคันดิน

Geotextile หรือ แผ่นใยสังเคราะห์ จัดเป็นสิ่งทอสังเคราะห์ ( Nonwoven textile) มีลักษณะเป็นแผ่นใยสังเคราะห์ผืนใหญ่น้้าหนักเบา ท้าให้เป็นผืนโดยการน้าเส้นใยมาผลิตโดยตรง ไม่ต้องผ่านการทำให้เป็นเส้นด้ายก่อน เส้นใยสามารถยึดติดกันและท้าให้แข็งแรงด้วยกระบวนการเชิงกล กระบวนการทางเคมี และ/หรือกระบวนการทางความร้อน เส้นใยที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเส้นใยประดิษฐ์ เช่น พอลิเอสเตอร์ พอลิโพรพิลีน เป็นต้น Geotextile เป็นสิ่งทอที่ผลิตขึ้นในงานของวิศวกรรมโยธาและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ควบคุมอุณหภูมิของดินและปริมาณน้้า เช่น การท้าอ่างเก็บน้้าดี / น้้าเสีย ก่อนปูพลาสติกกันซึม, บ่อขยะ, เสริมความแข็งแรงให้เขื่อน, งานพนังกันดิน, งานถนน, งานสนามหญ้า / สนามกอล์ฟ, ระบายน้้าใต้ดิน เป็นต้น

คุณสมบัติ

การติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์ เป็นการแก้ปัญหาที่เหมาะสมสำหรับงานวิศวกรรมปฐพี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผ่นใยสังเคราะห์ทุกลำดับล้วนเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการผลิตสำหรับประหยัดค่าใช้จ่ายและประยุกต์ใช้ในการปฐพี ตามมาตรฐาน ISO 9002 การผลิตแผ่นใยสังเคราะห์ มีวิธีการผลิตที่มีคุณภาพใช้กระบวนการควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ทำให้ Geotextiles ที่ถูกผลิตขึ้นมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและมีความคงทนแข็งแรง ทนต่อการฉีกขาด

หน้าที่ของแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile function)

1. ใช้ทำหน้าเป็นการแยกชั้นวัสดุ (Separator) โดยมากจะเป็นการปูเพื่อแยกวัสดุมวลรวม 2 ชนิดที่ต่างกันออกจากกัน เพื่อเป็นการควบคุมการรวมตัวของวัสดุที่ไม่เท่ากัน เช่น เป็นการปูรองชั้นดินก่อนถมวัสดุมวลรวมใหม่เพื่อทำเป็นวัสดุรองพื้น ก่อนทำผิวหน้าเป็นคอนกรีตหรือแอสฟัลท์ – คุณสมบัติหลักในการเลือกใช้งาน ควรเลือกวัสดุที่มีค่าการระบายน้ำสูง ค่าการยืดหยุ่นตัวที่ดี ค่าป้องกันการเจาะทะลุสูง

2. ใช้ทำหน้าเป็นวัสดุกรอง (Filter) โดยมากจะเน้นเป็นการปูเพื่อป้องกันวัสดุมวลรวมที่เราต้องการจำกัดการเคลื่อนตัวเคลื่อนที่ไป เช่น การปูด้านหลังกล่องลวดตาข่าย (Gabion & Mattress) การปูด้านหลังการเรียงหิน การห่อหุ้มท่อระบายน้ำ – คุณสมบัติหลักในการเลือกใช้งาน ควรเลือกวัสดุที่มีค่าการระบายน้ำสูง ค่าการยืดหยุ่นตัวที่ดี ค่าป้องกันการเจาะทะลุสูงและมีความพรุ่นต่ำ

ลักษณะการใช้งาน
- ใช้ปูรอง HDPE เพื่อป้องกันการฉีกขาด
- ใช้กันคันดินเพื่อป้องกันการพังทลาย
- เป็นวัสดุกรองชั้นดินและระบายน้ำ
- เสริมกำลังดินงานสร้างทาง
- ใช้ในการซ่อมแซมทางรถไฟ

Visitors: 30,990