บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

                                                      

  

 

 

 

ความเป็นมา

            บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (TET) เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  ก่อตั้งในปี  2537 มีจุดมุ่งหมายในเบื้องต้นให้บริการทดสอบ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมของภาคเอกชน ต่อมา TET มีการพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงและต่อเนื่องตลอดมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งความตื่นตัวและความวิตกที่เพิ่มขึ้นในสังคมต่อปัญหาเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม โดยขยายขอบเขตงานบริการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายและครอบคลุมอย่างทั่วถึง อาทิ จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่มีความทันสมัย สามารถให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียและอากาศเสีย การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ บริการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการศึกษาวางแผนโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและเอกชน

 

     TET มีนโยบายยึดมั่นอย่างแน่วแน่ในงานบริการด้วยผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงการ ด้วยความรวดเร็วและตรงต่อเวลา เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทดสอบที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานในสาขาที่ให้บริการรวมกันมากกว่า 150 คน

 

     ด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทาง และเป้าหมายขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกท่านเป็นสาคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ทางบริษัทฯ ตั้งไว้

    

วิสัยทัศน์

      มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการให้บริการ และเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในระดับสากล

 

พันธกิจ

      เป็นผู้นำในการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมโครงการ, การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

 

เป้าหมาย

      บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ มุ่งเน้นงานวิชาการและบริการชั้นแนวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

 

ค่านิยมหลัก T E T

        T (Technology)        มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี  

    E (Expertise)          มีความเชียวชาญ ทำงานอย่างมืออาชีพ

    T (Team working)    มีความกระตือรือร้น ทำงานเป็นทีม

 

คุณสมบัติของที่ปรึกษา

 

- ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง โดยขึ้นทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาประเภทสิ่งแวดล้อม ระดับ A หมายเลข 359

- ได้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จดทะเบียนกับ สผ.เลขที่ 27/2558

- ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ว-236

- ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการระบบจัดการคุณภาพมาตรฐานสากล  มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) หมายเลขการรับรองที่ทดสอบ 0412

- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประเภทนิติบุคคล เลขทะเบียน บ123-48-013

- ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้ที่สามารถรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนด ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง

 

 

แผนผังองค์กร

 

 

 ผังนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานประจำโครงการก่อสร้างฯ

 

 

 

Visitors: 30,990