บริษัทผู้รับจ้าง

ความเป็นมาของบริษัท

       

       

         บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี 2519 ปัจจุบันมีฐานะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ บริษัทฯจึงมีความโดดเด่นซึ่งเป็นผลมาจากศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตซึ่งมีความหลากหลาย และส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้หลากหลายประเภท อาทิ

 

 

 • งานก่อสร้างอาคารสูง โรงพยาบาล และศูนย์สรรพสินค้า
 • โรงแรม รีสอร์ท และโครงการบ้านจัดสรร
 • งานถนน ทางยกระดับ ทางด่วน ทางรถไฟ และสะพาน
 • โรงบำบัดน้ำเสีย งานอุโมงค์ และงานดันท่อใต้ดิน (Pipe Jacking)
 • โกดังสินค้า โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และงานเหล็กโครงสร้างต่าง ๆ.
 • เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ท่าเรือ ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า (Berths) และเขื่อนกำบังลม (Jetties)

 

        นอกจากนี้ บริษัทยังมีทีมงานวิศวกรที่มีคุณภาพ โรงงานผลิตคอนกรีต 4 แห่ง รวมถึงโรงประกอบ โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ( steel fabrication workshop) เรือขนาดใหญ่รองรับการก่อสร้างนอกชายฝั่ง หลายลำ รวมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างอีกหลายรายการซึ่งได้รับการดูแล และบำรุงรักษาที่ ศูนย์บริการของบริษัทฯเอง ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้ บริษัทจึงมีความพร้อมในการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และให้บริการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

 • การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Products)
 • ชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป (Precast Segmental Tunnel Lining) และ Jacking Pipes
 • คานสะพานและเสาคอนกรีตอัดแรง (Pre-stressed Concrete Gerders)
 • การประกอบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Fabrication)
 • การ ตัดเหล็กด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Steel Cutting)
 • Stainless Steel Slide Gates, Sluice Fates, ตะแกรงดักขยะ และ Stop Log
 • Fibreglass Flap Gates พร้อมอุปกรณ์เสริม
 • งานบริการด้านวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ

 

บริษัทได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2538 ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทได้เพิ่มขึ้นเป็น 2,221,587,311 บาท (ทุนชำระแล้ว 1,974,801,416 บาท)

 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

        วิสัยทัศน์ (VISION)   

        เป็นบริษัทก่อสร้างไทยขนาดใหญ่ 1 ใน 5 ของประเทศ มีมาตรฐานระดับสากล มั่นคง และยั่งยืน ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

        พันธกิจ (MISSION)

 

 1. ดำเนินธุรกิจก่อสร้างและงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร และมีผลกำไรที่มั่นคง
 2. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
 3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นบริษัทไทยที่มีศักยภาพและมาตรฐานระดับสากล
 4. บริหารจัดการภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม และมีจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
 5. ส่งมอบงานและบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ทันเวลา และตรงตามความต้องการของลูกค้า
 6. ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือของบุคลากรในทุกระดับ โดยมีแรงจูงใจที่เป็นรูปธรรม
 7. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 

 

ธุรกิจของบริษัท

        บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 ในปี พ.ศ. 2538 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด เป็น บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2538 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระทุนเพิ่มเป็น 500 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ ประชาชนทั่วไป และนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 31 สิงหาคม 2538 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับ หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2538 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,221,587,311 บาท และมีทุนชำระ แล้ว 1,974,801,416 บาท

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก

1) ธุระกิจรับเหมาก่อสร้าง 

        บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยรับงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ่งมี ทั้งงานที่เป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) ผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) หรือกิจการร่วมค้า (Joint Venture) บริษัทเป็นผู้รับเหมา ชั้นนำของหลายหน่วยงาน เช่น เป็นผู้รับเหมาประเภท 1 เอ ของกรมทางหลวง มีสิทธิเข้าประกวดราคางานทางได้ทุกประเภทของกรม ทางหลวง โดยไม่จำกัดระยะทางและจำนวนเงิน และเป็นผู้รับเหมาที่จดทะเบียนไว้กับหน่วยราชการต่างๆ อาทิเช่น กรมชลประทาน กรมโยธา ธิการ การสื่อสารแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น ในการรับงานแต่ละโครงการ บริษัทจะรับงานโดยวิธี การประกวดราคาหรือการว่าจ้างโดยตรง สืบเนื่องจากชื่อเสียงและผลงานในอดีตคือปัจจัยหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ผู้ว่าจ้างงาน ของบริษัท

 

ปัจจุบันบริษัทสามารถรับงานก่อสร้างทุกประเภท โดยอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

 

 • งานก่อสร้างอาคาร
 • งานก่อสร้างโกดังและโรงงานอุตสาหกรรม
 • งานก่อสร้างถนนทางหลวง,ทางด่วนและสะพาน
 • งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและระบบงานโยธา
 • งานก่อสร้างโครงสร้างชายฝั่งและท่าเรือ
 • งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า,เขื่อนผลิตไฟฟ้า
 • งานก่อสร้างเขื่อน,คลองส่งน้ำและงานชลประทาน
 • งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและโรงงานบำบัดน้ำเสีย
 • งานก่อสร้างอุโมงค์,วางท่อใต้ดินและงานดันท่อลอด
 • งานขุดขนดิน

2) ธุรกิจผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีต   

        บริษัทตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างของบริษัท และจำหน่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งโดยวิธีการประกวด ราคาและการว่าจ้างโดยตรง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ผลิตจากโรงงานของบริษัท เช่น เสาคอนกรีตอัดแรง คานคอนกรีตอัดแรง ท่อคอนกรีตสำหรับ ใช้ในโครงการบำบัดน้ำเสีย แผ่นผนัง ราวสะพาน แผ่นพื้นสะพาน และ sheet pile ป้องกันดินพัง เป็นต้น โดยมีอัตราการผลิตเพื่อใช้ในโครงการ ก่อสร้างของบริษัทเอง เปรียบเทียบกับการจำหน่ายให้บุคคลภายนอกอยู่ที่อัตรา 55:45 (ปี 2554), 80:20 (ปี2555) และ 32:68 (ปี 2556)  

3) ธุรกิจเหล็กแปรรูป

        บริษัทดำเนินการผลิตเหล็กแปรรูปเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างของบริษัท เพื่อเป็นการสนับสนุนในโครงการก่อสร้างและจำหน่ายโดยตรงให้แก่ บุคคลภายนอก โดยมีอัตราการผลิตเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างของบริษัทเองเปรียบเทียบกับการจำหน่ายให้บุคคลภายนอกอยู่ที่อัตรา 90:10 (ปี 2554), 98:02 (ปี 2555) และ 91:09 (ปี 2556)

 

 

 

Visitors: 30,990