การจัดการสิ่งแวดล้อม

        การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง หน่วยงานท่าเรือแหลมฉบังฯ ได้ว่าจ้างบริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ำทะเล และระบบนิเวศวิทยาทางทะเล ตลอดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง เพื่อควบคุมคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน

 

1)       ขอบเขตการดำเนินงาน

 -          การตรวจติดตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 -          การเข้าร่วมประชุม เป็นประจำทุกเดือน

 -          รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 -          รายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ (รายเดือน)

 -          รายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ(ราย 3 เดือน)

 -          รายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ (ราย 6 เดือน)

 -          มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง

 

2)       มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง

2.1) คุณภาพน้ำทะเล

-           ความถี่ ทุก 3 เดือน

-           กำหนดจุดเก็บตัวอย่างที่ระดับกึ่งกลางความลึก รวม 5 จุด คือ ในบริเวณหน้าที่ตั้งโครงการ จุดด้านซ้าย                 และขวาของที่ตั้งโครงการในระยะห่างแต่ละจุดไม่น้อยกว่า 500 เมตร และอีก 2 จุด คือ บริเวณพื้นที่                   500  เมตร จากพื้นที่ขุดลอก และบริเวณที่ทิ้งดิน

-           ดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ ค่าความโปร่งใส ปริมาณของแข็งแขวนลอย(SS)ปริมาณของแข็งทั้งหมด(TS)ค่า             ความขุ่น(Turbidity) ออกซิเจนละลายน้ำ(DO)

-           ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล  (มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27               พ.ศ. 2549 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่5 คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม                 และท่าเรือ)

 

2.2) คุณภาพเสียง

-          ความถี่ ทุก 6 เดือน

-          บริเวณเดียวกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ พื้นที่โครงการ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง และวัดบ้านนา

-          ดัชนีการตรวจวัด  ได้แก่  Leq 1 hr , Leq 24 hr, LmaxL10,  L90

-          ทำการตรวจสอบคุณภาพเสียงตามมาตรฐาน 

                  (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนด                       มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

            (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการ                       ประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005)

 

 

2.3) คุณภาพอากาศ

 -          ความถี่ ทุก 6 เดือน

 -          สถานีตรวจวัด 3 สถานี ได้แก่ พื้นที่โครงการ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง และวัดบ้านนา

 -          ดัชนีการตรวจวัด  ได้แก่  TSP , PM-10 , NO2, CO , THC ความเร็วลม และทิศทางลม

 -          ทำการตรวจสภาพอากาศตามมาตรฐาน    

            (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนด                      มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

             (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการ                        ประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005)

 

 

  2.4) นิเวศวิทยาทางทะเล

 -          ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง

 -          สถานีตรวจวัด 5 สถานี โดยกำหนดจุดเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางทะเลบริเวณเดียวกับที่ตรวจวัดคุณภาพ               น้ำทะเล

 -          ดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ องค์ประกอบของชนิด ความอุดมสมบูรณ์ ชนิดแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์                 และสัตว์หน้าดิน

 -          ทำการสำรวจนิเวศวิทยาทางทะเลตามมาตรการกำหนด

 

 

  2.5) คุณภาพน้ำทิ้ง

 -          ความถี่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 -          สถานีตรวจวัด 1 สถานี บริเวณน้ำทิ้งที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

 -          ดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง บีโอดี ออกซิเจนละลายน้ำ ของแข็งแขวนลอยของแข็ง                   ละลายน้ำทั้งหมด ฟีคอลโคลิฟอร์ม น้ำมันหรือไขมัน อัตราการไหลของน้ำเสีย

 -          การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง  (มาตรฐานตามประกาศกรมเจ้าท่าที่419/2540 เรื่องกำหนดมาตรฐาน                     ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม)

 

Visitors: 29,377