ประโยชน์ที่ได้รับ

v  เป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อรองรับระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อประหยัดพลังงาน

v  ลดต้นทุนการกระจายและการขนส่งสินค้าด้วยเรือชายฝั่งที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต

v  ลดปริมาณความหนาแน่นของการจราจรทางถนน ส่งผลให้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและยังช่วยลด ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเขตที่อยู่อาศัยด้วย

 

 

Visitors: 30,990