ลักษณะและขอบเขตงาน

      ดำเนินงานก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่งขนาด 1,000 และ 3,000 เดทเวทตัน(Dead Weigth Tonnage,DWT) และอาคารบริหารงาน พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการจัดการขนถ่ายตู้สินค้า

Visitors: 32,213