การทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีต (Test for Compressive strength of Concrete)

Created by   Errol Asayas  http://www.youtube.com/channel/UCnYpW9i06iSr4zVMRUSAezw

 

      กำลังอัดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากที่สุดของคอนกรีต เนื่องจากการออกแบบคอนกรีตส่วนมากมักจะออกแบบให้คอนกรีตรับเฉพาะแรงอัดอย่างเดียว ถึงแม้ว่าคอนกรีตจะรับแรงดึงได้บ้างก็มักจะไม่นำมาคิด ในองค์อาคารส่วนที่ต้องรับแรงดึงมักจะให้เหล็กเสริมรับแรงส่วนนี้ไป

ทฤษฎี

      กำลังอัดของคอนกรีตขึ้นอยู่กับปฏิภาคส่วนผสม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์) อายุ การบ่ม และอื่น ๆ เนื่องจากวิวัฒนาการทางวิชาการของคอนกรีตได้พัฒนาไปมาก จึงทำให้ในปัจจุบันนี้สามารถผลิตคอนกรีตที่กำลังอัดถึง 700 กก./ซม.2 หรือสูงกว่าได้

      กำลังอัดของคอนกรีต, fC’  หมายถึงกำลังอัดที่ได้จากการทดสอบแท่งตัวอย่างมาตรฐานรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15ซม. สูง 30ซม. ที่อายุ 28วัน ในบางครั้งแท่งตัวอย่างรูปลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ก็มักนิยมใช้ในการก่อสร้างแต่กำลังอัดของรูปลูกบาศก์จะสูงกว่ากำลังอัดของรูปทรงกระบอกมาตรฐานซึ่งสามารถคำนวณได้จากสูตร

                    fc’    =    Pu / A

โดย

  •  fc    =    ความต้านทานแรงอัดของชิ้นตัวอย่างทดสอบ, กก./ซม.2
  • Pu    =    น้ำหนักกดสูงสุดที่ชิ้นตัวอย่างทดสอบรับได้, กก.
  • A      =    พื้นที่หน้าตัดที่รับน้ำหนักกดของชิ้นตัวอย่างทดสอบ,:ซม.2

และคำนวณหาค่าหน่วยน้ำหนักของชิ้นตัวอย่างจากสูตร

                    WC   =    W / V

โดย

  • WC   =    ความแน่นของชิ้นตัวอย่างทดสอบ, กก./ม.3
  • W     =    น้ำหนักของชิ้นตัวอย่างทดสอบ, กก.
  • V      =    ปริมาตรของชิ้นตัวอย่างทดสอบ, ม.3

      ในการออกแบบองค์อาคาร ค.ส.ล. การกำหนดใช้ค่ากำลังอัดของคอนกรีตเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงขีดความสามารถของผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยว่า จะมีความสามารถผลิตคอนกรีตคุณภาพนั้น ๆ ได้หรือไม่ โดยปรกติผู้ออกแบบจะกำหนดกำลังอัดของคอนกรีตสำหรับก่อสร้างจริงให้สูงกว่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้คำนวณออกแบบประมาณ 15 - 25% เนื่องจากกำลังของคอนกรีตในที่ก่อสร้างย่อมต่ำกว่ากำลังของตัวอย่างที่นำมาทดสอบ

Visitors: 32,213