การทดสอบหาค่าความหนาแน่นของดินในสนาม(Field Density Test)

Created by LegalX serves the legal and commercial real estate communities providing trial support, presentation services, and trial preparation. http://www.youtube.com/channel/UCAo41yas69VOhJukEda_V6A

 

      การก่อสร้างถนนสนามบินเขื่อนดินพื้นที่โรงงานหรืองานอื่นๆ จะต้องทำการบดอัดดินให้แน่นด้วยเครื่องมือต่างๆ ตามชนิดและประเภทของวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง  หลังจากบดอัดได้ที่แล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบผลของการบดอัดนั้นว่ามีความแน่นสามารถรับน้ำหนักได้ตามข้อกำหนดที่ได้ออกแบบคำนวณไว้หรือไม่  โดยจะต้องบดอัดให้ได้ตามที่ได้ระบุไว้ตามวิธีทดสอบแบบโมดิฟายด์ (Modified) ตามมาตรฐานของ AASHO  จะต้องบดอัดให้ได้ 95% (Modified Proctor)   ซึ่งการบดอัดนี้จะต้องมีการควบคุมความชื้นในดินและพลังงานที่จะใช้ในการบดอัดให้พอเพียงและประหยัด  ถ้าจำนวนเที่ยวที่บดอัดมากเกินไปก็จะสิ้นเปลืองทั้งค่าแรงงานและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  แต่ถ้าบดอัดน้อยไปก็จะไม่ได้ความแน่นที่ต้องการ และจะต้องกลับมาทำงานซ้ำอีก

       การทดลองหาค่าความหนาแน่นของดินในสนาม(Field Density Test) นั้นทดสอบโดยการขุดหลุมบริเวณบดอัดซึ่งได้น้ำหนักดินที่ขุดออกมาแล้ว หารด้วยปริมาตรหลุม ก็จะได้ความหนาแน่นของดินในสนาม  การทดลองนี้เป็นการทดลองหาปริมาตรของหลุมโดยใช้ทราย (Sand Cone Method) ซึ่งเป็นขั้นตอนการแทนที่ดินในหลุมด้วยทรายแล้วนำเอามาคำนวณเพื่อให้ได้ผลการทดสอบ    การทดลองหาความหนาแน่นของดินในสนามนั้น  เป็นการคำนวณหาความหนาแน่นของดิน เปอร์เซ็นต์การบดอัดดิน  เพื่อจะได้ฐานดินที่มีความแน่นสูง รับน้ำหนักได้มาก ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการหาความหนาแน่นแห้งและเปอร์เซ็นต์การบดอัดของดินในสนาม เปรียบเทียบกับความหนาแน่นสูงสุดการบดอัดดินที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการฯ

 

Visitors: 30,992