ผลทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธี Dynamic Load Test

      การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มแบบพลศาสตร์ (Dynamic Pile Load Test) เป็นการทดสอบเสาเข็มเดี่ยวหรือฐานรากลึกชนิดอื่นที่มีลักษณะการรับน้ำหนักเหมือนกัน โดยใช้แรงกระแทกที่หัวเสาเข็มในทิศทางตามแนวแกนแล้วนำผลตอบสนองที่วัดได้ ซึ่งอย่างน้อยได้แก่ แรงหน้าตัดและความเร็วอนุภาคของเสาเข็มไปวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีคลื่นหน่วยแรง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

การทดสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อ

(1)  การพิสูจน์กำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม ทั้งนี้การพิสูจน์ดังกล่าวจะกระทำได้ก่อนหรือหลังจากการตรวจประเมินความน่าเชื่อถือโดยการสอบเทียบกับวิธีการทดสอบบรรทุกเสาเข็มแบบสถิตยศาสตร์แล้ว

(2)  การตรวจวัดคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของเสาเข็มภายใต้แรงกระทำเชิงพลวัต1

(3)  การประเมินความสามารถของอุปกรณ์ตอกเสาเข็ม2

(4)  การควบคุมการก่อสร้างเสาเข็มโดยเฉพาะในกรณีที่สภาพชั้นดินไม่สม่ำเสมอ

 

 นิยาม

“การทดสอบ” หมายถึง การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Pile Load Test)

“การตอกใหม่ (Re drive)” หมายถึง การตอกเสาเข็มใหม่หลังจากการหยุดตอกชั่วคราว หรือหลังจากที่ตอกเสาเข็มเสร็จแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง

“การตอกซํ้า (Re strike)” หมายถึง การตอกเสาเข็มต้นเดิมหลังจากทิ้งไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การรบกวนดินที่เกิดขึ้นเนื่องจากการตอกครั้งก่อนลดน้อยลงไปโดยระยะที่ทิ้งไว้เพื่อการดังกล่าวมีค่าแตกต่างกันไปตามชนิดของดินและวิธีการก่อสร้างเสาเข็ม3

“การทรุดตัวสุทธิ (Net Settlement, Pile Set)” หมายถึง การทรุดตัวถาวรที่เกิดภายหลังจากการตอกเสาเข็ม

--------------------------------------------------------------

 

1เช่น การวิเคราะห์หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างเสาเข็มตอกขณะก่อสร้าง การทดสอบเพื่อหาความสมบูรณ์ ของเสาเข็มที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ การประเมินแรงต้านทานเชิงพลวัตของดิน การประเมินแรงหน่วงของโครงสร้างเสาเข็ม ฯลฯ

2 เช่น การประเมินความสามารถในการตอกของเสาเข็มตอก การประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตอกเสาเข็ม

3 ระยะที่ทิ้งไว้สำหรับประเทศไทยโดยทั่วไปมีค่าประมาณ 7 วันสำหรับเสาเข็มตอกและ 21 วันขึ้นไปสำหรับเสาเข็มหล่อในที่

Visitors: 32,213