ผลการทดสอบเสาเข็มเหล็ก โดยวิธี STATIC COMPRESSION LOAD TEST

     การทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มโดยวิธีสถิตยศาสตร์(Static Pile Load test ) เป็นการทดสอบโดยการเพิ่มแรงกระทำโดยตรงต่อเสาเข็ม เพื่อประเมินขีดความสามารถรับนํ้าหนักบรรทุกของเสาเข็มจากพฤติกรรมระหว่างแรงกระทำกับค่าการเคลื่อนตัวของเสาเข็ม เป็นแม่บทในการอ้างอิงเปรียบเทียบความถูกต้องของการทดสอบด้วยวิธีอื่นๆ

     สำหรับการทดสอบเสาเข็มเหล็กในโครงการนั้น ได้เลือกใช้วิธีแบบใช้เสาเข็มสมอข้างเคียงเป็นแรงปฏิกิริยา (Anchor Pile System) โดยที่เหล็กเสริมในเข็มสมอต้องสามารถต้านทานแรงดึงที่เกิดขึ้นขณะทดสอบได้ เสาเข็มทดสอบควรห่างจากเสาเข็มสมอไม่น้อยกว่า 3-5 เท่าของขนาดเสาเข็มที่ใหญ่ที่สุด ต้องกำหนด จำนวน, ความยาว, ขนาด ของเสาเข็มสมอให้เหมาะสมและเพียงพอ

Visitors: 30,994