งานตรวจสอบรอบเชื่อมต่อของเสาเข็มเหล็กด้วยวิธี ULTRA SONIC TEST

การตรวจสอบด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Testing – UT)

      การตรวจสอบด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Testing) เป็นเทคนิคการทดสอบแบบไม่ทำลาย(Non-DestructiveTest Inspection ,NDT) ที่เป็นที่นิยมวิธีหนึ่ง โดยการใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคความถี่สูงเพื่อตรวจหารอยแตกบนพื้นผิวและความบกพร่องภายใน วัดความหนาของวัตถุและกำหนดเกณฑ์การยอมรับและการปฏิเสธวัตถุที่ทำการตรวจสอบจากพื้นฐานของรหัสหรือมาตรฐานอ้างอิง การตรวจหาความบกพร่องเป็นวิธีการตรวจสอบที่เร็วและแม่นยำเพื่อประเมินความสมบูรณ์ภายในชิ้นงาน คลื่นเสียงจะแทรกซึมลึกเข้าไปในวัตถุที่ทำการค้นหาความบกพร่อง รอยแตกร้าว การแยกออกเป็นชั้น รอยแยกของการเชื่อมและความไม่ต่อเนื่องอื่นๆ

      การตรวจสอบด้วยคลื่นเฉือน (shear wave) การตรวจสอบด้วยวิธี A-scan จะส่งผ่านคลื่นอัลตร้าโซนิคที่ปรับเทียบมุมลงในวัสดุที่ทำการตรวจสอบจนพบจุดบกพร่องแล้วจะสะท้อนพลังงานกลับไปที่ตัวรับส่งสัญญาณ (transducer) จอแสดงผลจะแสดงระยะทางที่คลื่นเดินทางไปยังรอยความไม่สมบูรณ์และความแรงของสัญญาณที่ส่งกลับมา

      การตรวจสอบด้วยวิธี Ultrasonic Testing สูงส่วนใหญ่ใช้ในการรับประกันความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมที่สำคัญในอุปกรณ์หรือโครงสร้าง แต่ยังสามารถใช้ตรวจสอบเพื่อตรวจหาและ/หรือบอกปริมาณความบกพร่องที่เกิดขึ้นในบริเวณอื่นๆ ได้ด้วย การตรวจสอบมักใช้หลังการเชื่อม ถ้าแนวเชื่อมอยู่นอกเหนือจากข้อกำหนด แนวเชื่อมจะถูกเจียรออกและเชื่อมใหม่ การตรวจสอบด้วยวิธี Ultrasonic Testing มีข้อดีกว่าวิธี Radiographic Testing (RT) คือไม่มีความเสี่ยงจากรังสีและไม่รบกวนการทำงานในพื้นที่รอบข้าง

Visitors: 30,994