ระยะเวลาการดำเนินงาน

          

(1) ระยะเวลาการก่อสร้าง

          ระยะเวลาการก่อสร้าง      ระยะเวลา 690 วัน (หกร้อยเก้าสิบวัน)

          วันที่เริ่มต้นสัญญาฯ         วันที่ 16 ธันวาคม 2558 

          วันที่สิ้นสุดสัญญาฯ          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

          มูลค่างานก่อสร้าง           1,098,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

                                           (หนึ่งพันเก้าสิบแปดล้านบาทถ้วน)

 

(2) การประกันผลงาน และการรับรองงานครั้งสุดท้าย

          ระยะเวลาการประกันผลงานมีระยะเวลา 24 เดือน นับตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษาออกหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ (Certificate of Completion) โดย กทท. จะดำเนินการตรวจสอบงานที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว (ในบางครั้ง กทท. อาจร้องขอให้ที่ปรึกษาเข้าร่วมการตรวจสอบด้วย ซึ่งที่ปรึกษาจะดำเนินการตามคำขอนั้น ด้วยค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาเอง) และแจ้งให้ที่ปรึกษาทราบถึงงานที่ชำรุดเสียหาย โดยที่ปรึกษาจะตรวจสอบและเสนอแนะต่อ กทท. เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และการซ่อมแซมของผู้รับจ้างดำเนินโครงการ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ที่ปรึกษาได้รับแจ้ง

          ก่อนถึงวันสิ้นสุดการรับประกันผลงาน ที่ปรึกษาจะทำการตรวจงานหลักสำคัญๆ และแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินโครงการทำการซ่อมแซมงานที่ชำรุดเสียหาย เมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างทำการซ่อมแซมงานที่ชำรุดเสียหายจนเป็นที่พอใจของ กทท. แล้ว ที่ปรึกษาจะออกใบรับรองประกันผลงาน (Maintenance Certificate) ให้ กทท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมช่วยและประสานงานกับ กทท. ในการตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนถึงวันสิ้นสุดการรับประกันผลงาน

Visitors: 30,990