ข้อมูลโครงการ  • เนื่องจากปัจจุบันการกระจายสินค้าระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กับพื้นที่หลังท่าส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ใช้รูปแบบการขนส่งทางถนนเป็นหลัก ซึ่งเป็นรูปแบบที่สิ้นเปลืองทั้งพลังงาน และยังมีผลก...

  • จากนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาดังกล่าวข้างต้น การท่าเรือแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงได้จัดทำแผนวิสาหกิจฉบับที่ 10 (ปีงบประมาณ 2553 – 2557) โดยกำหนดวัตถุประสงค์หลั...

  • (1) ระยะเวลาการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง ระยะเวลา 690 วัน (หกร้อยเก้าสิบวัน) วันที่เริ่มต้นสัญญาฯ วันที่ 16 ธันวาคม 2558 วันที่สิ้นสุดสัญญาฯ วันที่ 4 พฤ...

  • ผู้ว่าจ้าง ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) (สัญญาจ้างเลขที่ 82/2558 ลงวันที...

  • ดำเนินงานก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่งขนาด 1,000 และ 3,000 เดทเวทตัน(Dead Weigth Tonnage,DWT) และอาคารบริหารงาน พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการจัดการขนถ่ายตู้สินค้า

  • v เป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อรองรับระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อประหยัดพลังงาน v ลดต้นทุนการกระจายและการขนส่งสินค้าด...

  • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง หน่วยงานท่าเรือแหลมฉบังฯ ได้ว่าจ้างบริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ำทะเล และระบบนิเวศ...
Visitors: 32,213